LICENCJA

Ogólne Warunki Licencji

Licencjobiorca oświadcza, że przed rozpoczęciem z Korzystania z Grafik zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Licencji (OWL), zaś ich akceptacja oznacza przyjęcie ich bez żadnych zastrzeżeń oraz zawarcie Umowy Licencji.

§ 1. DEFINICJE.

 1. OWL – Ogólne Warunki Licencji ustalone przez Licencjodawcę na mocy art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego, które regulują prawa i obowiązki Licencjodawcy i Licencjobiorcy, związane z Korzystaniem z Grafik. OWL są dostępne na stronie internetowej https://oursafety.info
 2. Licencjodawca– Charles Tom Kasprzak, adres korespondencyjny Słupsk (76-200) ulica Grottgera 15.
 3. Licencjobiorca – każdy podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoby fizyczne,osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną), który Korzysta z Grafik na podstawie Umowy Licencji oraz OWL.
 4. Grafiki– całość zawartości plików graficznych udostępnianych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronowirusa (wirusa SARS-CoV-2), a także pliki objaśniające, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Licencjodawcy.
 5. Korzystanie – uzyskiwanie dostępu do Grafik, pobieranie, kopiowanie i używanie Grafik.
 6. Umowa Licencyjna – umowa ustalająca szczegółowe warunki i zasady udzielania Licencji na Korzystanie z Grafik.
 7. Licencja – upoważnienie udzielane przez Licencjodawcę Licencjobiorcy uprawniające do Korzystania z Grafik na podstawie Umowy Licencyjnej oraz OWL.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Licencji do Korzystania z Grafik, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 6 czerwca 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 1231.
 2. Licencjodawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Grafik i jako wyłączny dysponent tych praw jest uprawniony do zawarcia Umowy Licencyjnej.
 3. Z chwilą zaakceptowania OWL, dochodzi do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą oraz  udzielenia Licencji.
 4. Nabycie Licencji do Korzystania z Grafik przez Licencjobiorcę nakłada na niego obowiązek przestrzegania postanowień Umowy Licencyjnej, OWL, a także przepisów prawnych dotyczących Licencji.
 5. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, i nie wnosi zastrzeżeń co do tego, że:
  1. Licencja na korzystanie z Grafik nie powoduje powstania zobowiązania Licencjodawcy do świadczenia jakichkolwiek usług z nimi związanych, w tym ich wydruków lub pomocy technicznej.
  2. Grafiki mogą zostać wykorzystane przez Licencjobiorcę wyłącznie w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronowirusa (wirusa SARS-CoV-2) oraz edukacji i promocji działań w ww. zakresie.
  3. Zakazane jest zarobkowe wykorzystanie Grafik przez Licencjobiorcę, w tym zwłaszcza ich modyfikowanie, wydzierżawianie lub odsprzedawanie w celu osiągnięcia dochodu.
  4. Grafiki zostały opracowane w celu zaspokojenia ogólnych potrzeb rynku i mogą nie realizować wszystkich szczegółowych oczekiwań i wymagań Licencjobiorcy.

§ 3. UMOWA LICENCYJNA. ZAKRES LICENCJI.

 1. Na mocy Umowy Licencyjnej, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej Licencji do Korzystania z Grafik w celach wskazanych w pkt 2.5.2. OWL, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 3.4. OWL. Licencjobiorca nie uzyskuje praw do Grafik na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych w całości lub w części.
 2. Licencja uprawnia do Korzystania z Grafik przez nieoznaczony czas, bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Licencjobiorca może pobrać Grafiki w formie plików .pdf i .png ze strony https://oursafety.info klikając w ikonę „Pobierz pliki” po zaakceptowaniu OWL, których akceptacja jest jednoznaczna ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu Umowy Licencyjnej.
 4. Licencja uprawnia do Korzystania z Grafik na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania i zwielokrotniania Grafik bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, zapisu magnetycznego, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, w szczególności zaś na tablicach, plakatach, ulotkach, naklejkach;
  2. wprowadzenia Grafik do pamięci komputera oraz Internetu, jak również przesyłania Grafik w ramach Internetu;
  3. rozpowszechniania Grafik oraz publicznego udostępniania Grafik (wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie).
 5. Licencja obejmuje prawo do powierzania utrwalania lub zwielokrotniania Grafik osobom trzecim.
 6. Niewyłączny charakter Licencji oznacza, że Licencjodawca jako nadal wykonujący autorskie prawa majątkowe do Grafik, będzie upoważniony do wykorzystywania Grafik w celu wskazanym w pkt 2.5.2. OWL oraz w każdym innym celu przez siebie wybranym, w dowolny sposób i w dowolnej skali.
 7. Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z Grafik w zakresie uzyskanej Licencji (zakaz dalszej licencji).
 8. W przypadku wykrycia błędu w plikach zawierających Grafiki Licencjodawca podejmie starania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości, przy czym nie gwarantuje on usunięcia takiego błędu. Wszelkie dostrzeżone błędy należy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

§ 4. ZOBOWIĄZANIA LICENCJONOBIORCY

 1. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Grafik w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz OWL.
 2. Licencjobiorca nie ma prawa do ingerowania w Grafiki, w tym zwłaszcza dokonywania ich modyfikacji, usuwania lub zasłaniania poszczególnych elementów Grafik z wyjątkiem zmiany rozmiaru Grafik oraz nie ma prawa do tworzenia utworów zależnych.
 3. Licencjobiorca bez wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy nie ma prawa, w szczególności do:
  1. wykorzystywania Grafik w celu stworzenia plików konkurencyjnych;
  2. udostępniania w jakiejkolwiek formie w całości lub części Grafik jakimkolwiek osobom trzecim.
 4. Licencjobiorca nie będzie podejmował też, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek działań naruszających prawa autorskie Licencjodawcy.
 5. Licencjobiorca nie będzie udostępniał lub wykorzystywał Grafik w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich w celu osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści przez Licencjobiorcę i/lub osoby trzecie.
 6. Licencjobiorca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby chronić i zabezpieczać Grafiki przed nieuprawnionym dostępem do niego przez osoby trzecie. Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę o wszelkich przypadkach dostępu lub wykorzystywania Grafika przez jakąkolwiek nieupoważnioną osobę trzecią.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy, w tym deliktowa i kontraktowa, jest wyłączona w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego).
 2. Licencjodawca nie odpowiada w szczególności za szkody wyrządzone przez wadliwe lub uszkodzone pliki Grafik, ani za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją piklów zawierających Grafiki, nieprawidłowym użytkowaniem plików, a w szczególności za następstwa niefachowych modyfikacji pobranych plików, dokonanych bez zgody Licencjodawcy.
 3. Licencjodawca nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i innych przepisów będących wynikiem Korzystania przez Licencjobiorcę z Grafik w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy Licencyjnej i OWL.
 4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z Korzystaniem przez Licencjobiorcę z Grafik, ani za Korzystanie z Grafik przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Licencjobiorcy.
 5.  W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Licencjodawcy z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z Grafikami, Licencjobiorca zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Licencjodawcy, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Licencjodawcę w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.

§ 6. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE LICENCJI

 1. Strony mogą rozwiązać Umowę Licencyjną w każdym czasie, za porozumieniem Stron.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę Licencyjną z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Licencja wygasa automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia przez Licencjodawcę, w razie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień OWL, a w szczególności w przypadku naruszenia praw autorskich Licencjodawcy.
 4. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy Licencyjnej w jakikolwiek sposób lub wygaśnięcia Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca bez odrębnego żądania Licencjodawcy, usunie Grafiki, w tym ze swojego zakładu, stron internetowych, profili w serwisach społecznościowych oraz innych miejsc, w których zostały umieszczone w terminie 7 dni od daty zakończenia obowiązywania lub wygaśnięcia Umowy.
 5. Pomimo rozwiązania Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca zachowuje prawo do korzystania z Grafik utrwalonych w formie fizycznych nośników zapisów, o ile utrwalenie to zostało dokonane w okresie obowiązywania Umowy

§ 7. SIŁA WYŻSZA

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej oraz OWL, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Licencjodawca nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (Siła Wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, epidemie i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia.
 2. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Licencjodawcę z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Licencjodawca zobowiązuje się poinformować Licencjobiorcę o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

§ 8. KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWL zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWL będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWL oraz Umowa Licencyjna obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odpowiednimi przepisami polskiego prawa.
 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca oraz Licencjodawca zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony ustalają, że zmiany OWL dokonywane przez Licencjodawcę nie wymagają powiadomienia Licencjobiorcy oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Licencjodawcy.
 2. W nieuregulowanych OWL zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Ewentualne spory powstałe na tle j Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd w Słupsku.

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.